>
geestelijkevoeding.nl

Verzoening met God

terug

De Verzoening

De Here God spreekt alzo tot de mensen:
"Want, IK weet welke gedachten IK over u koester, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven" (Jer.29:9).

Hieruit leren wij dat God verzoening zoekt met de mens om de mens te zegenen.
De relatie met God ging stuk nadat de mensen begonnen te rebelleren tegen HEM door zijn wetten en geboden niet in acht te nemen, maar te doen wat goed leek in hun eigen ogen en eveneens te doen al wat andere mensen doen of wat organisaties vaststgesteld hebben nl. de zogenaamde wetten van mensen.

De Gezant van God

Om dit doel(hoopvolle toekomst aan de mens te geven) in de praktijk te realiseren, zond de Here God zijn eerste gezant naar de aarde, met de opdracht: Verkondig en onderwijs de ware weg van verzoening.
God ziet van zijn troon in de hemel dat de mensen heel veel moeite doen om met HEM te verzoenen. Maar de wegen die ze kiezen zijn niet volmaakt.
Hun wegen kunnen wij ons voorstellen alsvolt:
Een kapitein krijgt een nieuw schip om te varen, maar hij had geen kennis van varen op de wereldoceanen noch studie gedaan van de oceanen. Toen hij uitvoer raakte het schip een rots. En het brak en zonk. Schip, lading en bemanning gingen verloren. De kapitein stierf eveneens, ofschoon hij een goede zwemmer was.

Uitleg:

  1. Een kapitein is: Een persoon, een mens dus.
  2. Een nieuw schip is: Het wereldse religie.
  3. Om te varen is: Leven volgens het wereldse religie.
  4. Hij had geen kennis van varen in de oceanen is: Hij kende de ware wegen van God niet.
  5. Toen hij uitvoer raakte het schip een rots is: Gedurende zijn leven deed hij allerlei werken, waarmee hij God irriteerde.
  6. Het schip zonk, alles ging verloren en hij stierf ook is: Toen het oordeel van God kwam, werd hij veroordeeld en werd uitgeworpen in de buitenste duisternis.
  7. Ofschoon hij een goede zwemmer was, is: Ondanks hij leefde nauwgezet volgens de wetten en regels die de mensen hadden gemaakt.
Zo ging het en het gebeurt nog steeds in de wereld met de mensen, die met God willen verzoenen met hun eigen kennis. Die kennis is niet volmaakt. En de Here God heeft de mensen keer op keer laten weten, dat HIJ hen zal verlossen van de aardse ellende.

De Profetieën

Door de profeet Jesaja en Micha liet de Here God de mens weten:
"Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuël geven.(Jes.7:14)
"Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem:

Wonderbare Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vrede Vorst

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn Koninkrijk, doordat hij sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.(Jes.9:5-6)
En de profeet Micha sprak alzo: "Gij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal MIJ voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.(Micha 5:1)

En de Here God heeft aan zijn woord gehouden, want Hij zond de verlosser onder de naam van Jezus Christus.

Beide bovenvermelde profetieë zijn in vervulling gegaan. Jezus werd in Betlehem geboren uit het nageslacht van koning David, die in deze stad woonde.

vervolg

De Verzoening

Wanneer wij deze bekendmakingen van God goed realiseren, ontdekken wij dat de verlossing geen werk is van een mens, doch een gave van God is. Daarom heeft Hij de weg gemaakt in Jezus Christus. En dat is de weg van genade die de mens

vrijpleit van alle straf,
verlost uit deze wereld,
eeuwig leven schenkt,
geest en ziel en lichaam een nieuwe woonplaats geeft

in het Rijk waar Jezus Koning is en regeert met recht en gerechtigheid.

Toelichting

Deze teksten verschaffen ons inzicht, dat de Here God regelmatig tot de mensen gesproken heeft omtrent de zending van de Verlosser. Daarom is Jezus' geboorte uit de maagd Maria geen ander nieuws dan dat de Here God de beloofde verlosser gezonden heeft naar zijn belofte.

Deshalve moeten wij van onze kant druk maken over de verzoening om ons leven en daarmee onze geest, ziel en lichaam voor eeuwig in veiligheid te brengen.
De tijd waarin wij leven wordt genoemd:
De Genade Tijd of de Tijd van Verzoening
Deze tijd gaat niet eeuwig duren. Hij kan elke dag eindigen. Niemand weet wanneer. Dat beslist de almachtige God. Doch ook de dood maakt een einde voor de persoon die sterft.

Jezus, de Zoon van God

Hij is de eerste dienstknecht van God die op de aarde gewerkt heeft onder de mensen om de korrekte weg van God te onderwijzen. Ook heeft Hij uit de mensen zijn opvolgers opgeleid, die in dienst staan van God om de weg van verzoening te verspreiden, ondericht te geven over Gods plan en verlossing en te dopen hen, die gedoopt willen worden.

De Boeken

De boeken die geschreven zijn door de discipelen van Jezus, zijn gebundeld en in de handel gebracht onder de naam;
Het Nieuwe Testament
Dit boek houdt zich uitsluitend bezig met de vernieuwing(redding) van de mens. De overige vernieuwingen, zoals de aarde, de hemel(uitspansel), flora, fauna,etc. geschieden bij de tweede komst van de Here Jezus. Want Hij heeft gezegd: "IK maak alle dingen nieuw". En dat is nodig als we letten op de verwoestingen op onze planeet de aarde die al eeuwen gaande zijn. Eerst zal HIJ de macht(onzichtbare), die met de destructie bezig is, uitschakelen door hem gevangen te zetten, zodat de vernieuwingen in stand blijven.


Wij, mensen, behoren blij te zijn dat de Geest van God die de verlossende kracht in de mens werkt nog op de aarde is. HIJ staat gereed ieder mens te verlossen, zij die verlost willen worden.(br) Maak hier gebruik van, want het kost u niets en uw leven wordt veilig.

vertaling: NBG1951

Let goed op:

De buitenste duisternis is de plaats waar allen, die de gerechtigheid van God hebben nagelaten te vervullen, bijeen worden gebracht om te boeten voor hun ongehoorzaamheid tegen het Goddelijke gezag.
Want wie geen gerechtigheid kan doen of geen kennis van heeft, kan door genade zijn ongerechtigheid vernietigen en eeuwig leven ontvangen en daarmee de straf voorkomen.
God kent iedereen en Hij zegt: "Iedereen heeft gezondigd en heeft genade nodig voor vrijspraak en eeuwig leven
En Jezus is het zoenmiddel. Dat wil zeggen: Verzoening is door Jezus Christus door geloof in zijn bloed.


Lees onderstaande teksten uit de bijbel

Klik hier en lees: Rom.3:23,24,25
Klik hier en lees: Rom.6:23
Klik hier en lees: Rom.10:9.10

God houdt van alle mensen