geestelijkevoeding.nl

Profetie Nieuw Koninkrijk

terug

Profetie Nieuw Koninkrijk

1 In zijn tweede regeringsjaar kreeg Nebukadnezar een vreselijke nachtmerrie. Hevig verontrust werd hij wakker en kon de slaap niet meer vatten.
2 Hij ontbood meteen alle geleerden, bezweerders, tovenaars en astrologen. Zij moesten hem zijn droom verklaren.
3 Toen zij allemaal voor hem stonden, zei hij: "Ik heb een vreselijke nachtmerrie gehad. Dat maakt mij erg ongerust en daarom wil ik weten wat dat te betekenen heeft."
4 Toen antwoordden de astrologen hem: (A) "Majesteit, vertel ons uw droom, dan zullen wij u de betekenis ervan uitleggen."
5 De koning zei echter: "Ik heb besloten dat u mij zowel de droom als zijn uitlegging moet vertellen! Als u dat niet kunt, zal ik u in stukken laten hakken en uw huizen met de grond gelijk laten maken.
6 U krijgt echter prachtige geschenken en ik zal u met eerbewijzen overladen, als u mij zegt hoe mijn droom was en mij zijn betekenis vertelt. Vooruit, steek van wal!"
7 Maar zij herhaalden: "Hoe kunnen wij vertellen wat de betekenis van uw droom is, als u ons niet zegt hoe uw droom verliep?"
8 (8-9)de koning barstte uit: "Ik heb u wel door! U probeert tijd te winnen. U ziet dat ik vastbesloten ben u terecht te stellen, als u mij de droom niet kunt vertellen. En u hebt afgesproken mij iets op de mouw te spelden in de hoop dat ik de hele zaak na verloop van tijd vergeet! Maar als u mij mijn droom niet kunt vertellen, weet ik zeker dat u die ook niet kunt uitleggen."
10 De astrologen antwoordden hun vorst: "Geen mens ter wereld kan antwoorden op de vraag die u stelt! Daarom heeft nog nooit een koning, hoe groot of machtig ook, zoiets aan een geleerde, tovenaar of astroloog gevraagd.
11 U wilt het onmogelijke. Niemand kan u uw droom vertellen, behalve de goden, maar die wonen niet onder de stervelingen."
12 Toen de koning dit hoorde, werd hij razend en beval alle wijze mannen uit Babel terecht te stellen.
13 Overal werden wijzen opgepakt. Ook Daniël en zijn metgezellen liepen gevaar gearresteerd en gedood te worden.
14 (14-15)Daniël bleef echter kalm en ging met verstand en overleg te werk. Hij vroeg Arioch, het hoofd van de koninklijke lijfwacht, die al voorbereidingen trof voor de executies: "Waarom is de koning zo kwaad? Wat is er toch aan de hand?" Arioch vertelde hem wat er was gebeurd.
16 Daniлl ging naar de koning. "Geef mij alstublieft wat tijd", zei hij, "dan zal ik u uw droom uitleggen."
17 Daarop ging hij naar huis en vertelde zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja
18 dat zij de God van de hemel moesten smeken medelijden met hen te tonen door hun het geheim van de droom te vertellen. Dan zouden zij en de andere wijzen van Babel niet hoeven te sterven.
19 Die nacht vertelde God aan Daniлl het geheim.
19 Die nacht vertelde God aan Daniël het geheim.
20 En Daniël loofde de God van de hemel en zei: "Geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid! Want Hij bezit alle wijsheid en kracht.
21 Alle wereldgebeurtenissen liggen in Zijn hand. Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht.
22 Hij maakt ondoorgrondelijke en heel geheime dingen bekend. Hij ziet alle in het duister verborgen zaken, want Hij Zelf is het licht.
23 O God van mijn voorouders, U loof en prijs ik. Want U hebt mij wijsheid en kracht geschonken en op ons verzoek hebt U mij nu de droom van de koning en de uitleg daarvan bekendgemaakt."
24 Daarna ging Daniël naar Arioch, die van de koning de opdracht had gekregen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Daniлl zei: "Stel de wijzen niet terecht. Breng mij bij de koning, dan zal ik hem de uitleg van zijn droom geven."
25 In alle ijl bracht Arioch hem naar de vorst en zei: "Majesteit, ik heb een Joodse krijgsgevangene gevonden, die u de uitleg kan geven!"
26 De koning richtte zich tot Daniлl (ook wel Beltsazar genoemd) en zei: "Is dat waar? Kunt u mij werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat dat betekent?"
27 Daniël antwoordde: "Geen enkele wijze of bezweerder, geleerde of waarzegger kan u een dergelijk geheim vertellen.
28 Maar er is een God in de hemel, Die geheimen openbaart. Hij heeft u, koning Nebukadnezar, in uw droom bekendgemaakt wat in de toekomst zal gebeuren. Uw droom en de dingen die aan uw geestesoog voorbijtrokken, gingen als volgt:
29 Terwijl u op bed lag, dacht u na over toekomstige gebeurtenissen. Hij, Die geheimen openbaart, heeft u laten weten wat er te gebeuren staat.
30 Ik ben niet door bovenmenselijke wijsheid achter het geheim van uw droom gekomen, maar alleen omdat God het mij heeft laten zien. Ik moest u de uitleg van uw droom geven en u zo duidelijk maken wat u dwarszit.
31 Majesteit, u zag een reusachtig groot beeld van een mens. Er hing een oogverblindende glans omheen en het stond pal voor u. Het had een afschrikwekkend uiterlijk.
32 Het hoofd van het beeld was gemaakt van het zuiverste goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en dijen waren van koper,
33 zijn benen van ijzer en zijn voeten waren van een mengsel van ijzer en klei.
34 Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los van de berghelling. Hij rolde op het beeld af en verpletterde de voeten van ijzer en klei. Hij sloeg ze helemaal aan stukken en verpletterde ook de rest van het beeld.
35 Zo bleef een grote berg ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De vermorzelde delen waren zo fijn als het kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind blies alles weg, zonder er ook maar een spoor van na te laten. Maar de steen die het beeld had omvergeworpen, groeide uit tot een grote berg, die de hele aarde bedekte.
36 Dit was uw droom en nu zal ik u de betekenis ervan uitleggen:
37 Majesteit, u bent koning over vele koningen. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven.
38 Hij laat u regeren over de mensen tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. U bent dat gouden hoofd.
39 Maar nadat aan uw koninkrijk een einde is gekomen, zal een andere wereldmacht (B) opstaan. Dit rijk zal kleiner zijn dan het uwe. Na de val van dat koninkrijk, zal een derde grote macht, het koper (C), verrijzen om de wereld te regeren.
40 Daarna komt er een vierde koninkrijk (D), zo hard als ijzer. Een rijk met een ijzeren kracht, dat alles verwoest en verbrijzelt.
41 (41-42)en tenslotte de voeten en tenen die u hebt gezien, gemaakt van een mengsel van ijzer en pottenbakkersklei. Zij verbeelden het daarop volgende rijk, dat echter intern verdeeld zal zijn. Er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, maar andere delen zullen net zo broos zijn als gebakken klei.
43 Dit mengsel van ijzer en klei betekent dat deze rijken proberen machtiger te worden door zich met behulp van huwelijken met elkaar te vermengen. Maar zij zullen niet echt een eenheid worden, want ijzer en klei laten zich niet vermengen.
44 Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal die koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan.
45 Dit is dus de betekenis van de steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berg. Deze steen verpulverde het ijzer, leem, koper, zilver en goud. Zo heeft de grote God u laten zien wat in de toekomst zal gebeuren. En deze uitlegging van uw droom is even waar en betrouwbaar als de droom zelf."
46 Toen wierp koning Nebukadnezar zich neer voor Daniлl, aanbad hem en beval zijn onderdanen hem offers te brengen en wierook voor hem te branden.
47 "Werkelijk, Daniël", zei hij, "uw God is de God boven alle goden, de heerser over alle koningen. Hij openbaart geheimen en daardoor hebt u dit geheim kunnen bekendmaken."
48 Toen verleende hij Daniël hoge waardigheid. Hij gaf hem talloze kostbare geschenken en benoemde hem tot heerser over het hele gebied van Babel en maakte hem bovendien hoofd van alle wijze mannen uit Babel.
49 Op Daniëls verzoek stelde de koning Sadrach, Mesach en Abednego aan als zijn assistenten. Zij waren verantwoordelijk voor het bestuur van het gebied van Babel. Daniël bleef in functie aan het koninklijk hof. DANIEL 2.

God houdt van alle mensen