De Geestelijke Voeding

Het Messiaanse Rijk

terug

De komst van de nieuwe samenleving in een ander koninkrijk. Kenmerken zullen zijn: vrede en rust, zonder onrecht en gebreken; zonder verdriet en tranen
Lees Daniël 4 verzen 1 t/m 37 de profetie omtrent de vestiging.
en
Matteüs 6 verzen 25 t/m 34, betreft de minimale voorzieningen vanaf de dag dat iemand de toegang tot dit rijk accepteert.

Dit Rijk zal beginnen op de eerste dag van de nieuwe samenleving. Dit is het laatste Koninkrijk volgens de Geschriften Het messiaanse rijk is een Koninkrijk van vrede rechtvaardigheid, vertroosting en rust. Het zal zich uitstrekken van het ene einde der aarde tot het andere. Het zal oneindig lang bestaan.
Het messiaanse rijk zal zich kenmerken door: Er zal één Koning regeren naar gerechtigheid. En zijn vorsten zullen heersen naar recht. Tezamen zullen ze voor de mensen zijn als een beschutting tegen de wind en een toevlucht voor de regen. Als een machtige rots in een dorstig land zullen zij toegewijd zijn aan het volk over wie zij hun ontfermende handen uitsteken.
Wanneer het zover is, zal de HERE beschermend afrekenen met kwaadwilligen. Want: Het volk dat dit Koninkrijk beërft, zal hunkeren naar recht en rechtvaardigheid, vrijheid en zelfstandigheid onder de machtige en onder de beschermende hand van de Koning.
Dan zullen de ogen der blinden ziende worden gemaakt en hun oren zullen horen en opmerken. Het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen en de tongen der stammelaars zullen duidelijke taal spreken. Dan zal niemand een dwaas edel noemen en de bedrieger aanzienlijke.
Want een dwaas spreekt gewoonlijk dwaasheid en zijn hart dat vol is van ongerechtigheid, verkondigt leugens jegens de JHWH en bemoedigt de daden van bedrijvers van ongerechtigheid. Hij ziet niet om naar hongerigen en dorstigen. Met zijn lippen weeft hij list.
Het Messiaanse Koninkrijk rekent volkomen af met het voorafgaande tijdperk. Een nieuw tijdperk wordt ingeluid wanneer de Koning zijn ambt aanvaardt en zijn voeten op de aarde zet, zoals geprofeteerd in:

[Dan.7:27], luidende “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken, onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen”.

Terug naar homepage
Teksten uit de Bijbel NBG 1951

Hier eindigen alle bestaande koninkrijken, ongeacht onder welke titel en de heerschappij van de macht der duisternis, die sedert de dagen van Adam en Eva geregeerd hebben en zijn maximum bereikte door alle aardbewoners onder dwang de satan te doen aanbidden.
Het binnengaan van het Messiaanse Koninkrijk.
Wat moet iemand doen om het Messiaanse Koninkrijk te mogen binnengaan? De toegang tot dit Koninkrijk is aan speciale voorwaarden verbonden. Niet iedereen zal het kunnen betreden. Alleen degenen die aan die voorwaarden voldoen, worden toegelaten. Want de toegang tot dit koninkrijk geeft tevens toegang tot de Vader, de engelen, de heiligen, tot de rechtvaardigen, tot Christus Jezus, [zie Hebr.12:22-24(2)].
Jezus sprak tot de wetgeleerde Nicodemus toen Hij op de aarde leefde: ”Gij lieden moeten wederom geboren worde, anders zult gij het Koninkrijk Gods niet zien, in [Joh.3:3].
Gij moet uit water en Geest geboren worden(3). Want wie uit vlees geboren is, is vlees, maar wie uit Geest geboren is, is geest.
Want het nieuwe koninkrijk is voor geestelijke mensen bestemd. De vleselijke mensen zullen het niet betreden, zoals het verduidelijkt is in:

[Openb.22:14-15] “Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet”

Gewaden reinigen is een geestelijke bad, dat de mens reinigt van ongerechtigheid die hij/zij in het leven kunnen hebben begaan. Het is de verheffing naar God en tot de heiligen en beslist geen vernedering, zoals men in de wereld pleegt te bekijken.
Ook zei de Here Jezus, toen Hij nog op aarde was, [Joh.14:6]: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” Tevens zei Hij in [Joh.5:24]: ”Wie mijn woord hoort en in Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven” Eeuwig leven=dezelfde als bad der gerechtigheid=dezelfde als bekering en doop=dezelfde als zijn klederen wassen. Verschillende termen en uitdrukkingen voor eenzelfde resultaat. Het is gebaseerd op de kernteksten, in [Rom.10:1-10]


God houdt van alle mensen