geestelijkevoeding Het Boek Daniël

Articlee gemodificeerd op

Hoogtepunten uit Boek Daniël:

Daniël, Chananja, Misaël enAzarja werden door de Koning aangesteld aan het hof te werken.

God profeteerde aan Koning Nebukadnezar, dat alle aardse koninkrijken zullen tenondergaan en er komt een nieuw Rijk van Godswege.

Sadrak, mesak en Abednogo werden gebonden in brandende vuuroven, die 7x heter was dan normaal, geworpen, omdat ze het gouden beeld van de Koning niet wilden aanbidden als god. De vuuroven was zo heet, dat de mannen die hen in de oven wierpen dood neervielen van de hitte. Sadrak, Mesak en Abednego stierven niet en kwamen zonder kleerscheuren uit de oven, toen de Koning hen levend in de vuuroven zag en daarop beval naar buiten te komen. En alle hoogwaardigheidsbekleden konden overtuigen dat het vuur hun niets had gedaan.

Toen vaardigde Koning Nebukadnezar het gebod uit, dat een ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behore, die enig oneerbiedib woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouwen werden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zou worden, omdat er geen andere god is die zó verlossen kan.

Het Heilige Avondmaal

De Christelijke Kerk is de plaats waar Goddelijke maaltijd wordt opgediend.
Een maal dat de Here Jezus alle gelovigen bevolen heeft te nuttigen.

En telkenmale wanneer ze aan tafel zitten te eten, moeten ze het doen ter ere van Hem.

Dit is woord van God

back to top