geestelijkevoeding.nl

Romeinen 6

Zalig de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Wat betekent de Doop in Christus Jezus?

De doop is goed en zinvol voor alle mensen, ongeacht zijn overtuiging, huidige culturele leven of godloos leven.
EГŠn door de almachtige God bereid en aangewezen pad om alle blokkade te vernietigen en op te heffen in de relatie tussen God en de mens. Het maakt het pad effen tot nieuw leven en biedt tevens bescherming tegen de verdrukkingen waarmee de aarde getroffen zal worden in de toekomst.
Doop vernietigt de macht van de zonde over ons leven.
Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de ganade die God schenkt in de doop, is eeuwig leven.

Er staat in de bijbel Geschreven:
Wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met HEM begraven door de doop in zijn dood.
Zoals Christus uit de doden opgewekt is door de grootheid van de hemelse Vader, die doden levend maakt, zo zouden ook wij in de nieuheid des levens wandelen(leven).
Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zo zullen ook wij zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.
Onze oude mens is mede gekruisigd, opdat van de zonde die in ons lichaam is, zijn kracht ontnomen wordt. Wij zouden dan niet langer slaven der zonde zijn.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde.
Nu wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met HEM zullen leven, want Christus is uit de dood opgewekt, HIJ sterft niet meer, de dood voert geen heerschappij meer over HEM.
Want wat zijn dood betreft, is HIJ voor de zonde voor eens en voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft HIJ voor God. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader op zijn Vaders' troomLees hier Hebr.10:12
Zo moet het ook voor ons vaststaan, dat wij wèl dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Doop is daarom zinvol voor alle mensen
Lees Romeinen 10 vers 9 en 10

Romeinen Hfdst 6

1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?
2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.
10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen,
Back to Top

13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.
14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;
18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.
19 Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.
20 Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.
21 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood.
22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Lees hier meer omtrent verlossing in Christus Jezus en de zonde
Back to Top