geestelijkevoeding.nl

Romeinen 10

Zalig de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Eigenschap van geloof:

Geloof maakt mensen rechtvaardig,
Geloof schenkt eeuwig leven,
En doet nog veel meer.

Door geloof worden alle mensen rechtvaardig gemaakt en gezegend met eeuwig leven. Want Christus is einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. Al wie op HEM zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen mensen, die God kennen of mensen die God nooit gekend hebben. Geloof maakt geen onderscheid. Dat onderscheid was wel in de wet. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God HEM uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Als we goed opletten, ontdekken we twee belangrijke zaken:
A. In plaats van de offergaven van de wet, is geloof gekomen.
B. Geloof maakt de mens rechtvaardig en vernietigt het oordeel dat zou komen aan het einde van het leven en beloont hem met eeuwig leven.
Wat wij van de wet weten uit de bijbel: De wet was niets anders dan een tuchtmiddel en ze wreeft onder onze neuzen, dat wij zondaren zijn en rechtvaardiging nodig hebben.
Hier zien wij dus, dat wat de wet niet kon doen, namelijk rechtvaardig maken, dat wordt vervuld door genade en geloof(Ef.2:8) van de almachtige God.
Wij, alle levenden van heden, moeten onze almachtige God extra hard aanprijzen, dat wij in de genade tijd hier op de aarde geboren zijn, zodat wij meteen in de genade terecht zijn gekomen om dan het verheven erfenis te ontvangen van de Hemelse Vader, hetgeen ons toegewezen wordt aan het einde van de genade tijd.

Weest verheugd met de goddelijke gave van geloof

Want de goede tijden zullen aanbreken voor allen, die, door geloof, in Christus Jezus zijn. Dan zullen de tranen gewist worden, iedereen zal getroost worden, onze droefheid zal in gelach veranderen.
Blijft niet afkerig van de genade door geloof, aanvaardt hem met vreugde en dankt de almachtige God ervoor.
Genade is een groot goed van onschatbare waarde. De allerhoogste liefde van de Here God zit in de genade. Gij zult nooit spijt van hebben.
Lees de volledige tekst omtrent genade door geloof hieronder.

Romeinen Hfdst. 10

1 Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit.
2 Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand.
3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.
Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
5 Want Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven.
6 Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen;
7 of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen.
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Back to Top
12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;
13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker.
15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.
16 Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?
17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. .
18 Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden.
19 Maar ik vraag: heeft Israel het dan niet verstaan? Vooreerst zegt Mozes: Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk
20 En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen.
21 Maar van Israel zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Back to Top
NBG 1951