geestelijke voeding

Lichamelijke en Geestelijke Voeding

Vernieuwingsdatum 13 augustus 2023

Lichamelijke en geestelijke voeding

avond maaltijd opgediend op tafel

Ons dagelijkse voedsel

Eet en drink tot verzadiging en met genot en leef gezond tot in hoge ouderdom.
Ons lichaam heeft voedingsstoffen nodig, die van de aardbodem afkomstig zijn. Onze ziel wordt daarmee krachtig en onderhouden. Maar alleen voeding uit de aardbodem, dat is niet voldoende voor het behoud van het lichaam.

Woord Gods en voedsel

Want ondanks heerlijke voeding raken onze lichamen versleten.
Een mens leeft niet enkel van brood, maar ook van elk Woord dat uit de mond van God komt", zegt de Schepper van hemel en aarde. Naast het gewone voedsel heeft de mens eveneens de voorschriften van God nodig om in leven te blijven, door die voorschriften te onderhouden.

Veroudering van het lichaam

Want het lichaam veroudert en moet vernieuwd worden.
Wanneer het lichaam verouderd is en niet meer functioneert, is het aan vervanging toe. Dit is een essentieel punt in het leven van een mens om niet aan voorbij te gaan, doch er bewust aandacht aan te besteden.

Vernieuwing van het lichaam

Het eerste lichaam dat wij als kind ontvingen (het huidige lichaam dus), kwam uit zaad van man en vrouw waar de Schepper wasdom aan gaf. Maar zo gaat het niet bij vernieuwing van het verouderde lichaam, ook wel vleselijk lichaam genoemd. De vernieuwing is geen werk van een mens. Geen werk van een man en vrouw. Maar dat doet de Schepper.
Het vleselijke lichaam wordt door de kracht van de Geest van God opgewekt in een geestelijk lichaam. De Heilige Geest vernieuwt het lichaam dus.

Vernieuwing is noodzakelijk

De vernieuwing is noodzakelijk. Het betreft hier geestelijke vernieuwing. Want een lichaam van vlees en bloed wordt niet toegelaten in het Koninkrijk van God. En er moet een bestaand, levend lichaam zijn, dat opgewekt ofwel geestelijk vernieuwd kan worden. Want een dood lichaam is bestemd voor ontbinding. Dus een dood lichaam kan niet vernieuwd, noch opgewekt worden. Wat dood is, is dood voor eeuwig.
Onze taak nu is, terwijl wij leven, er zorg voor te dragen, dat onze lichamen opgewekt en geestelijk vernieuwd worden.

Toegang tot het nieuwe Rijk

Mensen met vleselijke lichamen hebben geen toegang tot het komende Rijk. Want vleselijke lichamen zijn vergankelijk.
Wat vergankelijk is, beërft het onvergankelijke niet.
Alle levende zielen(mensen) hebben nu de gelegenheid om hun vleselijke lichamen te doen opwekken tot geestelijke lichamen. Aarzel daarom hier niet mee, maar doe het. Liever vandaag dan morgen, want morgen kan het te laat zijn. Nu is de genade tijd en in deze tijd bestaat die mogelijkheid. Genade tijd duurt niet oneindig lang. Het kan elke dag ten einde zijn.
Dit mag u nooit vergeten.

Ja, de almachtige God vernieuwt het menselijke lichaam. Hij wekt het op tot geestelijke lichamen.

Zo'n lichaam zal eeuwig leven en heeft toegang tot het nieuwe Rijk. Bij de vernieuwing van het lichaam wordt de ziel van de mens mede levend gemaakt. In het boek 1Korintiers 15 kunt u meer over lezen.

De boodschap van God

De almachtige GOD zegt: "Een mens leeft niet alleen van brood, maar van elk woord, dat uit de mond van GOD komt.

Wij behoren aandacht te schenken op deze woorden en indien gewenst onderzoek naar te doen, opdat wij overtuigd raken dat deze woorden zijn van God, en geen verzinsel is, bedrog of leugen van een mens, maar Gods spraak, die bedoeld is om ons goed leven te geven.
Wij moeten er attent op zijn dat deze woorden uit de mond van God tot ons zijn gericht om ons allemaal goede toekomst te geven en ons te waarschuwen ons niet op verkeerd pad te begeven.
Woord dat uit de mond van God komt, houdt boodschap in voor iedereen.
Naast het dagelijkse brood(=gerechten), moeten we ook het woord van GOD(=geestelijk voedsel) tot ons nemen. Dan pas is onze voeding volwaardig, en dat geeft ons lang leven.
voorbereidingen voor de aanvang kerk Voorbereidende werkzaamheden in de kerk vГіГіr de aanvang van de dienst.

De Verhouding mens tot God

Foto met zalige wensen

Uitleg van de relatie

Ik wil deze verhouding van mens tot God uitleggen met een metafoor(gelijkenis).
Er was een agrariër en hij had op zijn boerderij een grote zoetwatervijver, waarin hij vis kweekte. Hij verkocht ze en at zelf ook.
Maar op een dag stierf de boer. Zijn kinderen die alles geГrfd hadden genoten van de verkoop van de vis en ook zelf te consumeren.
Ze besteedden geen aandacht aan het onderhoud van de put en evenmin water bij te pompen, want elke dag zakte het waterpeil door verdamping. En op een dag stierven alle vissen door zuurstofgebrek, want het waterpeil was ver gezakt en de bodem werd zichtbaar.
En toen brak berouw en gehuil uit. Maar het was te laat; de vissen waren er niet meer, doch alleen stank.
Zo is gesteld met de mens op de aarde. En zo zal het gaan, indien er geen verandering komt.
Het is God die ons een lichaam heeft gegeven en Hij wil het ook verzorgen, want onze geest leeft daarin. En zodra de termijn van het huidige lichaam voltooid is, zal Hij het vernieuwen. Daarvoor moeten wij onszelf aanmelden ofwel te kennen geven aan de voorganger van de christelijke kerk.
Dit wordt volbracht door van harte in HEM te geloven en zich te laten dopen.

brandhaard met rode vlammen zichtbaar
Vuur verteert zijn omgeving.

Hoera, ik heb het!"
De Here komt terug. Hij ontfermt zich over u en over mij. Ik zal niet vrezen. Hij is de beschermer en bewaarder van alles wat bij Hem schuilt

De Here is hier. De Here is mijn bewaarder. Mijn leven is veilig gesteld.
Hoera, ik heb het! Mijn doel is bereikt.
De Here komt terug. Hij ontfermt zich over mij. Ik zal niet vrezen. Hij is de beschermer en bewaarder van mijn leven in eeuwigheid.

De Liefde van God

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft,opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16, NT NB1951.

Het Heilige Avondmaal

De Christelijke Kerk is de plaats waar goddelijke maaltijd wordt opgediend. Een maal dat de Here Jezus alle gelovigen bevolen heeft te nuttigen. En telkenmale wanneer ze aan tafel zitten om te eten, moeten ze het doen ter ere van Hem. Dit is woord van God.Dringende boodschap

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij Koninkrijk Gods niet zien"
Johannes 3 vers 2 NT NGB1951.

En wederom zei Hij: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest
Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij lieden moeten wederom geboren worden"
Johannes 3 vers 5 NT NGB1951

Uitleg: Geest en vlees

Wat uit vlees geboren is, is vlees.
Met "wat" wordt hier een mens bedoeld, geen dier of wat anders.
Met "vlees" wordt bedoeld: "Een mens die beladen is met ongerechtigheid"
Uit het vlees geboren betekent "geboren uit het zaad van een man en vrouw.
Met "Geest" (kapitale letters) wordt "Geest van God" bedoeld.
Uit de Geest geboren worden, daarmee wordt bedoeld iemand, die door de kracht van Gods Geest geboren wordt.
En "geest" (kleine letters) is de "geest van de mens"
"Water" is het woord van God dat gesproken wordt bij de doop door de knechten van God die de doopplechtigheden verrichten.

Het Resultaat van de Doop:

*Door de doop ontvangt de gedoopte een nieuwe geest(ziel), die rein is, dus vrij van ongerechtigheid.
*De dopeling wordt een nieuwe schepping.
*De nieuwe schepping leeft in gehoorzaamheid van God. Moct hij fouten maken dan wordt dat hem vergeven.
Zo behoudt hij de toegang tot het Rijk Gods.

doopfoto De doop is een simpele ceremonie. De persoon wordt hierbij onderdompeld. Doch de woorden die daarbij gesproken worden doen wonderen.

Woord van Geloof

Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus:

Zeg niet in uw hart:
Wie zal ten hemel opklimmen?
Namelijk om Christus te doen afdalen; of:
Wie zal in de afgrond nederdalen, nl. om Christus uit de doden te doen opkomen?
Maar wat zegt Hij?

Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, nl het woord des geloofs, dat wij prediken.
Geloof dГЎt voor uw behoudenis
Romeinen 10 vers 5-8 NT NBG1951.
voorbede gebed

Voorbede doen vГіГіr de aanvang van de dienst, opdat de almachtige God de bezoekers met zegeningen vervuld naar huis doet terugkeren.

Het leven door de Geest

Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.
Want de wet van de Geest, die u het leven geeft, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonden en de wet des doods.

De wet van de Geest des Levens.

De wet van de Geest des Levens maakt de zondaar levend. Deze wet geeft leven in eeuwigheid.
Deze wet heeft de Here God aan de mens gegeven door Jezus Christus.
Deze wet geeft eeuwig leven op grond van het geloof. Wat een mens moet geloven staat geschreven in het boek Romeinen 10:9,10

De wet der zonden(Mozes)

De wet der zonden ofwel de wet van Mozes openbaart de zonden die op de aarde aanwezig zijn en de mensen er deel aan nemen. Deze wet leert de mensen om geen deel te nemen aan de zonden. Deze wet openbaart aan de mensen dat ze genade nodig hebben, omdat ze bewust of onbewust deel genomen hebben aan zondige werken. Deze wet geeft geen leven. Het maakt de mensen slechts bewust.
Het is de wet die openbaart waarom de mensen zullen sterven en hun leven voor eeuwig kwijtraken.
Deze wet vermaant stilzwijgend de mensen om de wet van Geest des levens te accepteren en zo het eigen leven in veiligheid te stellen. Want in de wet der zonden is geen eeuwig leven. De wet bedekt slechts de zonden.
Deze wet was uitsluitend voor de Joden bestemd, en voor niet-Joden die bekeerd werden tot het Jodendom en als een Jood leefden. De Here Jezus Christus werd na zijn opstanding de Hoge Priester.
Gij zijt Hoge Priester voor eeuwig van het nieuwe verbond; ook genoemd: De Wet van de Geest des Levens.
God heeft Christus Jezus voor eeuwig aangesteld als Hogepriester in het nieuwe verbond.
Zo worden alle mensen behouden in Christus Jezus door geloof en doop.
En de Joden, omdat ze de eerstgeroepenen zijn en Joden zijn en geleefd hebben volgens de wet, geheel in gehoorzaamheid van God, worden ze behouden.
Overige der mensheid wordt behouden door de genade van God, in Christus Jezus.

De wet des doods

Deze wet was gegeven aan Adam en Eva. Volgens die wet zijn zij gestorven, toen zij die wet overtraden. Ook zijn nakomelingen stierven allemaal. En alle mensen zijn aan deze dood onderworpen. Want allen erven de vloek van de dood, bekend als Erfzonden, ex20:1-6.
Alle lichamen van mensen zijn dragers van deze vloek en zullen sterven.
Doch allen die geleefd hebben of nog leven volgens de wet van de Geest des Levens, ontvangen een nieuw lichaam om voor eeuwig te leven.
Want het is de Geest die levend maakt en eeuwig leven schenkt.
Want de Here God vergeeft de mensen hun ongehoorzaamheden, die op grond van het geloof gedoopt zijn in de Here Jezus, de Zoon van God.

God-Openbaart-de-Weg-van-Genade

Zo spreekt de Here, uw God, uw Verlosser.
Niet zij die zeggen; "Here, Here; zullen het Koninkrijk der hemelen binnengaan, doch zij die doen de wil van de Vader die in de hemelen is".
Wat is de wil van de Vader voor behoudenis van de mens?
Hij zegt: "Door de genade en geloof, wat IK speciaal voor u heb gereedgemaakt, wordt gij behouden.
Uw eigen werken, en uw inspanningen en dagelijks uw hoofd buigen, met of zonder te offeren, zullen u niet behouden.
Want IK ben degene die u vergeving schenk, uw ongerechtigheden vernietig, u reinig, en u heilig maak. Dit doe IK alleen voor mensen die langs de weg van genade tot MIJ komen. "Begrijp dit goed", zeg IK tot u.
Want deze weg heb IK voor u gemaakt. Deze weg heeft rechtvaardigheid tot basis.
Sedert de dagen van Mozes tot heden heb IK tot u gesproken, dat IK die weg zou openbaren om u als mijn kinderen genade te schenken en u te verlossen. Thans is die weg openbaar, het is op de aarde, het is bij u. Maak gebruik ervan, want het is ten voordele van u. Accepteer en ontvang vergeving, die uw weg vrijmaakt tot het eeuwige leven in mijn Koninkrijk.

Zo wordt mijn genade op uw leven uitgestort

Geloof uit de diepte van uw hart, dat Jezus de Zoon van God is.
Spreek uit met dit geloof: "Jezus, Zoon van God, ik accepteer U als mijn Heer.
Vergeef mijn ongerechtigheid en schenk mij eeuwig leven en woning in uw Koninkrijk.
Doe dit dagelijks,
Laat u daarna dopen.
Na de doop zijn uw misstappen vergeven, U wordt een nieuwe mens, u hebt een woning in het komemde Rijk.
U bent een kind van God geworden; zoon van God of dochter van God.
En u ontvangt de Heilige Geest, die u zal beschermen, bewaren en begeleiden
Dit is het woord van God voor ons allemaal."

7 october 2019
Met vriendelijke groet,
Ruben Poetai